Aktuality
O nás
Štúdium
  Študijné programy
  Profil absolventa
  Predmety
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Profil absolventa
 

Profil absolventa v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia

    Absolvent bakalárskeho študijného programu Elektrotechnika je odborníkom v odbore elektrotechnického inžinierstva, kde môže tvorivo, s využitím moderných technických prostriedkov vykonávať činnosti pri navrhovaní a realizácii projektov, rozhodovaní o prevádzkových opatreniach, pri riešení prevádzkových a poruchových stavov v existujúcich elektrotechnických systémoch a viesť pracovné kolektívy pri uvedených činnostiach. Absolvent má primerané vedomosti z matematiky, fyziky, teoretickej elektrotechniky, elektrických strojov a ďalších predmetov teoretického základu, ktoré sú ďalej aplikované a širšie rozvinuté v oblasti výkonovej elektroniky, programovania a využitia výpočtovej techniky, elektrických pohonov, elektrickej trakcie a elektroenergetiky.
    Má dostatočné praktické skúsenosti a zručnosti v laboratórnej práci, dostatočne ovláda odbornú terminológiu v cudzom jazyku, pozná základy ekonomických metód potrebných na prevádzku existujúcich systémov a má základné znalosti z práva, psychológie a riadenia kvality. Absolvent má široké uplatnenie najmä v prevádzke priemyselných podnikov, železníc, mestskej hromadnej dopravy, vo všetkých oblastiach elektroenergetiky a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.

Profil absolventa v inžinierskom stupni vysokoškolského štúdia

    Základným cieľom štúdia podľa študijných programov v odbore Elektrotechnika je zabezpečiť výchovu odborníkov ovládajúcich princípy a metódy používané pri projektovaní zložitých elektrotechnických zariadení a systémov, vrátane ich bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Absolvent má hlboké vedomosti z matematiky, fyziky, teoretickej elektrotechniky, elektrických strojov a ďalších predmetov teoretického základu, ktoré sú ďalej aplikované a širšie rozvinuté v oblasti elektroenergetiky, riadenia elektrizačných sústav a informačných systémov v elektroenergetike, výkonovej elektronike, programovaní a využití modernej výpočtovej techniky. Pozná a vie aplikovať teoretický aparát potrebný na riešenie ustálených i prechodových stavov v elektrotechnických systémoch. Má praktické skúsenosti a zručnosti v laboratórnej práci, dobre ovláda odbornú terminológiu v cudzom jazyku, pozná základy ekonomických metód potrebných na prevádzku existujúcich systémov a má základné znalosti z práva, psychológie a riadenia kvality. Má schopnosť riadiť prácu v tíme, komunikovať, tvorivo riešiť problémy, rozhodovať sa, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť.

Študijný odbor Elektrotechnika zahŕňa nasledovné študijné programy:

  • Elektroenergetika. Absolvent má široké uplatnenie v projektovaní, riadení, konštrukcii a prevádzke priemyselných podnikov, vo všetkých oblastiach elektroenergetiky, v oblasti riadenia elektrizačných sústav a informačných systémov v elektroenergetike, v projekčných a výskumných ústavoch a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.

  • Elektrické pohony. Na základe získaných znalostí z riadenia a programovania je schopný analyzovať, navrhovať a realizovať konkrétne automatizované riadenie pomocou mikroprocesorov, digitálnych signálnych procesorov až po nadradené riadiace systémy. Získané poznatky umožnia absolventovi byť spôsobilý na samostatné projekčné, konštruktérske a návrhové práce, vytváranie, posudzovanie, realizáciu a vyhodnocovanie rozsiahlych projektov, rozhodovanie o koncepčných otázkach a riadenie veľkých organizačných celkov v oblasti automatizovaných elektrických pohonov. Absolvent má široké uplatnenie v projektovaní, riadení, konštrukcii a prevádzke priemyselných podnikov, železníc, mestskej hromadnej dopravy, vo všetkých, projekčných a výskumných ústavoch a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.

  • Elektrická trakcia. Získané poznatky umožnia absolventovi byť spôsobilý na samostatné projekčné, konštruktérske a návrhárske práce, vytváranie, posudzovanie, realizáciu a vyhodnocovanie rozsiahlych projektov, rozhodovanie o koncepčných otázkach a riadenie veľkých organizačných celkov v oblasti elektrifikovaných železníc, či dopravných parkoch. Absolvent má široké uplatnenie v projektovaní, riadení, konštrukcii a prevádzke priemyselných podnikov, železníc, mestskej hromadnej dopravy, vo všetkých, projekčných a výskumných ústavoch a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.