Hlavný cieľ č. 1 Inovácia spôsobu výučby predmetov pokrývajúcich problematiku automatizácie riadenia a prevádzky elektroenergetických sietí
Čiastkový cieľ 1.1 Názornou a interaktívnou formou naučiť študentov pracovať s modernými digitálnymi ochranami.
Čiastkový cieľ 1.2 Vysvetliť študentom väzby medzi elektrickými ochranami a prístrojovým vybavením elektrických staníc, získať praktické skúsenosti so zapájaním elektrických ochrán a ich riadiacich a signalizačných obvodov.
Čiastkový cieľ 1.3 Naučiť študentov rozumieť rôznym spôsobom komunikácie v rámci staničných riadiacich systémov, architektúre komunikačného systému, používaným protokolom a ich službám.
Čiastkový cieľ 1.4 Vysvetliť študentom význam rôznych topológií elektrických staníc, manipulácie v elektrických staniciach, blokovacie podmienky a poskytnúť im praktickú skúsenosť s ručnými manipuláciami na reálnych rozvádzačoch vn.
Čiastkový cieľ 1.5 Umožniť študentom sa na základe reálneho systému naučia pracovať s technickou dokumentáciou, čítať a porozumieť výkresovej dokumentácii rozvodných zariadení, ako aj takúto dokumentáciu vytvárať v špecializovaných CAE systémoch (RUPLAN).
Čiastkový cieľ 1.6 Vysvetliť študentom prepojenie a vzájomnú spoluprácu medzi silovými zariadeniami, informačno-komunikačnými technológiami a realizáciou riadenia elektroenergetických sietí.
Hlavný cieľ č. 2 Dobudovanie unikátneho laboratória umožňujúceho realizovať navrhnutú metodiku do reálnej výučby
Čiastkový cieľ 2.1 Návrh konkrétneho technického riešenia modelovej stanice, jej dispozičného riešenia, návrh potrebných elektrických inštalácií a vytvorenie potrebnej technickej dokumentácie.
Čiastkový cieľ 2.2 Vyriešenie problémov so vzájomnou kompatibilitou jednotlivých prístrojov (napríklad rôzne hodnoty ovládacích a signalizačných napätí, pomocné napájanie, ...) a integrácia reálneho hardvéru do modelu elektrickej stanice.
Čiastkový cieľ 2.3 Vývoj vhodných modelov spínacích prvkov (výkonových vypínačov, odpájačov, uzemňovačov).
Čiastkový cieľ 2.4 Návrh a realizácia potrebnej informačno-komunikačnej infraštruktúry.
Čiastkový cieľ 2.5 Návrh a realizácia jednoduchej SCADA aplikácie umožňujúcej ovládanie laboratória miestne a taktiež na diaľku cez Internet.
Čiastkový cieľ 2.6 Vytvoriť laboratórny poriadok a pravidlá BOZP pre prácu v laboratóriu.
Čiastkový cieľ 2.7 Poskytnúť študentom potrebné technické zázemie pre riešenie diplomových a dizertačných prác zameraných na problematiku elektrických ochrán, chránenia elektrických sietí a riadenia elektrických staníc.

prof. Ing. Peter Braciník, PhD.

zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Marek Höger, PhD.

zástupca zodpovedného riešiteľa

Ing. Martina Kajanová, PhD.

riešiteľ

Ing. Michal Reguľa, PhD.

riešiteľ

prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD.

riešiteľ

doc. Ing. Marek Roch, PhD.

riešiteľ

rok realizácie:2021 Web stránka projektu
rok realizácie: 2023 Elektronická učebnica - zameraná na problematiku automatického riadenia elektroenergetický sietí
ARES_ucebnica.pdf
rok realizácie: 2023 Laboratórium riadenie elektrických staníc - unikátne laboratórium umožňujúce realizáciu navrhnutého učebného obsahu a taktiež vedecko-výskumné aktivity študentov, doktorandov a riešiteľov projektu.
Fotogaléria
rok realizácie: 2023 Elektronická cvičebnica - popisujúca laboratórne cvičenia vytvorené pre budované unikátne laboratórium
ChES_cvicebnica.pdf
rok realizácie: 2023 Informačné listy predmetov inovovaných v rámci riešenia projektu
ILP_predmetov.pdf